1. اين مدال را کسب کنيد هنگامي که پست بیش از 512 پاسخ

   انیشتین


   اين مدال را کسب کنيد هنگامي که پست بیش از 512 پاسخ

   1
   برنده مدال

   انیشتین


   اين مدال را کسب کنيد هنگامي که پست بیش از 512 پاسخ

   1
   برنده مدال

  2. ایجاد بیش از 256 پرسش متفاوت

   کنجکاو


   ایجاد بیش از 256 پرسش متفاوت

   0
   برنده مدال

   کنجکاو


   ایجاد بیش از 256 پرسش متفاوت

   0
   برنده مدال

  3. فعالیت مستمر در موضوعات گوناگون

   اچار فرانسه


   فعالیت مستمر در موضوعات گوناگون

   0
   برنده مدال

   اچار فرانسه


   فعالیت مستمر در موضوعات گوناگون

   0
   برنده مدال

  4. انتخاب بیش از 125 پاسخ شما، بعنوان پاسخ صحیح

   باهوش ترین


   انتخاب بیش از 125 پاسخ شما، بعنوان پاسخ صحیح

   0
   برنده مدال

   باهوش ترین


   انتخاب بیش از 125 پاسخ شما، بعنوان پاسخ صحیح

   0
   برنده مدال

  5. این مدال به اعضای رسمی تیم شیاومی ایران تعلق میگیرد

   تیم شیاومی ایران


   این مدال به اعضای رسمی تیم شیاومی ایران تعلق میگیرد

   4
   برنده مدال

   تیم شیاومی ایران


   این مدال به اعضای رسمی تیم شیاومی ایران تعلق میگیرد

   4
   برنده مدال

  6. این مدال به اعضای VIP تیم شیاومی ایران تعلق میگیرد

   کاربر VIP


   این مدال به اعضای VIP تیم شیاومی ایران تعلق میگیرد

   4
   برنده مدال

   کاربر VIP


   این مدال به اعضای VIP تیم شیاومی ایران تعلق میگیرد

   4
   برنده مدال

  7. این مدال به اعضای فعال   MIUI 8  شیاومی ایران تعلق میگیرد

   MIUI 8


   این مدال به اعضای فعال   MIUI 8  شیاومی ایران تعلق میگیرد

   0
   برنده مدال

   MIUI 8


   این مدال به اعضای فعال   MIUI 8  شیاومی ایران تعلق میگیرد

   0
   برنده مدال