1.  
  2.  
  3. 59cf326a10d68_IMG___HDR.jpg
  4. 59cf3314ecc1e_IMG__.jpg
  5.  
  6.  
  7.  

دیگر تصویرهای موجود در Xiaomi Mi Max 2

59cf3314ecc1e_IMG__.jpg

عکس در حالت معمولی گرفته شده.. عکس قبل HDR 
بازخورد کاربر

هیچ امتیازی برای نمایش وجود ندارد.